Obec Kadov
Obec Kadov okres Znojmo

Historie

Kadov leží v mělkém údolí Kadovského potoka v závětrné poloze. Nad Kadovem se vypíná ve výšce 367 m n.m. Kadovký kopec (Kadovská hora). Obec se původně jmenovala Chadau. Katastrální rozloha obce je 624 ha. Nedalo obce se nachází Kadovská skála. Je to bývalý vápencový lom, který má přírodní charakter. Roste zde řada vzácných rostlin.

Již v 10. – 12. století existovala v místě dnešní vesnice ranně středověká slovanská osada, zřejmě však pod jiným názvem.  Dokladem jsou archeologické nálezy z mladohradištního období, objevené v roce 1959  na soukromé  zahradě.

První písemná zmínka o obci Kadov je z r. 1235, markraběcí listina z tohoto roku potvrzuje  patronát ženského kláštera v Doubravníku u Tišnova. Z potvrzení vyplývá, že klášter v Doubravníku byl založen v období mezi léty 1228 – 1231 Štěpánem z Medlova. Je nejvýš pravděpodobné, že tento Štěpán byl vlastníkem Kadova a kadovský patronát daroval při založení kláštera. V roce 1440 byl klášter zrušen a patronát přešel na majitele statku.

Štěpán z Medlova náležel k nejpřednějším šlechticům své doby. Byl správcem královských hradů na Děvičkách a v Mikulově. Byl také zakladatelem rodu pánů z Pernštejna. Stejně jako jeho potomci užíval erb se zubří hlavou. Motiv zubří hlavy byl včleněn také do nového obecního znaku. Pernštejnům patřil Kadov více než tři století.

 Jan z Pernštejna prodal Kadov a faru v roce 1545 Zikmundu Valeckému z Mírova (z Miroslavi), kde zůstala obec až do r. 1625, kdy její majitel Hynek Hodický z Hodic byl za účast v povstání zbaven majetku a Kadov byl prodán k panství v Moravském Krumlově knížeti Gundakarovi z Lichtenštejna. Od té doby patřila obec ke krumlovskému panství.

Zdejší kostel, zasvěcený apoštolům Filipu a Jakubu, stojí na  malém návrší. Jeho gotická stavba připomíná 15. století. Až do poloviny 16.století byl kostelem farním, poté byl tehdejší katolický farář vytlačen evangelickým. Po bitvě na Bílé hoře se stala fara opět katolickou a osada byla až do roku 1753 přifařena k Hostěradicícm. Jediným známým farářem, uváděným v roce 1500, byl Jan Souska, ostatní byli zcela neznámí. V roce 1753 se obec Kadov zavázala k patronátním povinnostem, ale bez práva presentačního. V roce 1657 byl kostel vyloupen Švédy: tehdy měl kostel stříbrný pozlacený kalich, 3 oltáře a čtvrtý v kapli sv. Markéty. Obec byla pobořena. Kostel byl opraven a zasvěcen sv. Bartoloměji (proto ve 20. stol. tradiční Bartolomějské hody). Až do roku 1822 byl kostel dlouhý 16 m, přes 6 m široký a 12 m vysoký, zároveň byla zrušena kaple sv. Markéty.  R. 1822 byl hlavní oltář znovu vystavěn ozdoben novým obrazem patronů. Na věži se nacházely 3 zvony z r. 1797 po 170, 114 a 18 kg. 

Před kostelem se nachází vstupní brána, která je ozdobena sochami z dílny barokního mistra Štěpána Pagana. V nice je umístěno sousoší sv. Trojice, v bocích na římse stojí patron vinařů sv. Urban a ochránce proti ohni sv. Florian, v jedné výklenkové kapli se nachází Pieta, v druhé sochy ochránců proti moru sv. Roch, sv. Šebestián a sv. Rozálie. Sochy jsou datovány do r. 1734. 

vstupní brána se sochami

Na návsi před obecním úřadem se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1738 od stejného barokního mistra Štěpána Pagana. Farní budova byla znovuzřízena v r. 1845. V roce 2003 obec koupila od farnosti budovu bývalé fary. Po rekonstrukci se zde v současné době nachází obecní úřad a obchod.

Obecní úřad před rekonstrukcí:                    

obecní úřad před rekonstrukcí

      

Obecní úřad po rekonstrukci:

obecní úřad v současné podobě

 

Škola byla v obci zřízena v polovině 18. stol. V roce 1883 byla škola rozšířena na 2třídní a zvýšena o 1 patro.

V roce 1836 v obci zemřelo 50 lidí na choleru. V místě byla od r. 1910 spořitelna a záložní spolek. Silnice, která vede středem obce, byla vystavěna v r. 1904. 

Statistika podle sčítání z 31.12.1910 – Kadov byl německou obcí:

Počet domů:  92

Počet obyvatel:  401

Z toho:   mužů 201  a žen 200

Obyvatelé podle národností:  

německá národnost 394    

česká národnost  6

 

obyvatelé podle náboženství:   katolíci       396

evangelíci 1

židé  3

mapa soudního okresu  Kadov 1930

 Obec Kadov byla původně německá až do r. 1945. Po válce byla osídlena českými lidmi z různých koutů republiky. Byla zde základní škola a mateřská škola pro místní děti.

Vzhledem k poloze obce zde byli převážně zemědělci. Po založení zemědělského družstva občané dali polnosti do užívání JZD a převážná většina v družstvu i pracovala. V té době se zde konávaly každoročně tradiční Bartolomějské hody, jelikož zde byl dostatek mládeže. Tyto tradice se udržovaly až do roku 1992, kdy pro nedostatek mládeže se konaly hody naposledy. 

 

Základní škola zde fungovala až do roku 1977. Od září 1977 školní mládež dojíždí do základní školy v Miroslavi. Mateřská škola byla posléze také zrušena a děti do školky dojížděli do Petrovic a nyní jezdí do Miroslavi.

Kulturní dům byl vybudován v 70. letech a slouží občanům pro schůze, plesy, narozeniny, svatby a smuteční hostiny. Je to jediná budova v naší obci vhodná pro tyto účely a proto je nutné ji udržet v provozu. Od doby, kdy byl kulturní dům postaven, nebyla v něm provedena žádná významná oprava. V roce 2007 byla provedena celková rekonstrukce kulturního domu. Dotace na tak velkou opravu poskytlo Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj a Nadace ČEZ.

Kulturní dům před opravou:                           

   kulturní dům před rekonstrukcí 

Kulturní dům po rekonstrukci:

 kulturní dům po rekonstrukci          

Pro děti byl v roce 2009 vybudován dětský koutek na bývalé školní zahradě. Byl vybaven houpacími zvířátky, houpačkami, skluzavkou, lavičkami na sezení. V roce 2011 přibyla do sestavy trampolína (dar ČEZu pro obce mikroregionu Moravskokrumlovsko).

sestavy       dětský koutek s trampolínou               

                                                                                  

V roce 1999 byl dán do užívání zbudovaný obecní vodovod, v r. 2002 byla dokončena plynofikace obce.

V r. 2004 byla provedena částečně oprava místních komunikací a chodníků, na které byl obci poskytnut úvěr od České spořitelny v hodnotě 2 mil. Kč. Postupně se dodělávají povrchy místní komunikace a chodníky. 

 V roce 2010 obec zbudovala asfaltovou komunikaci k bytovce:

stav před                                             

 stav komunikace před zbudováním 

a  po akci:

   komunikace po zbudování 2010

 

V roce 2005 obec opravila vstupní bránu do kostela a na hřbitov. V srpnu téhož roku obec Kadov slavila  výročí obce 770 let a svěcení praporu a znaku .

 rozhodnutí o udělení znaku a praporu obce

 

ZNAK   A   PRAPOR   OBCE   KADOVA

Ve znaku T a kniha je atribut (=symbol) apoštolů Filipa a Jakuba.

Hrozen - symbol jako připomínka kdysi vinařské osadě (- zemědělců)

Zubří hlava - symbol panství významných majitelů Kadova - pánů z Medlova a Pernštejna.

 znak obce         vlajka obce

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4